سنگ آب فيروزه - سايز بزرگ

قیمت به ریال : 16,200,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 3


شمعدان فيروزه كوبي

قیمت به ریال : 16,200,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 3تنگ فيروزه كوبي (سايز بزرگ)

قیمت به ریال : 16,200,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 3


قندان فيروزه كوبي - سايز بزرگ

قیمت به ریال : 10,800,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 2


شكلات خوري فيروزه كوبي - سايز بزرگ

قیمت به ریال : 10,800,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 2
سرويس 3 تكه مينا كاري

قیمت به ریال : 5,400,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 1


ساعت تلفيق مينا و خاتم

قیمت به ریال : 5,400,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 1


تنگ فيروزه كوبي (سايز كوچك)

قیمت به ریال : 5,400,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 1


سنگ آب خاتم كاري

قیمت به ریال : 5,400,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 1


قندان فيروزه كاري

قیمت به ریال : 5,400,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 1


گلدان خاتم كاري - كد 162

قیمت به ریال : 5,400,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 1


شيريني خوري خاتم - سايز كوچك

قیمت به ریال : 5,400,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 1


كاسه و بشقاب مينا كاري شده

قیمت به ریال : 5,400,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 1


آجيل خوري خاتم - سايز كوچك

قیمت به ریال : 5,400,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 1


گز خوري خاتم

قیمت به ریال : 5,400,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 1


قلم دان تذهيب

قیمت به ریال : 5,400,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 1شكلات خوري خاتم كوبي - كد 195

قیمت به ریال : 5,400,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 1


جفت گلدان مينا كاري

قیمت به ریال : 5,400,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 1


شيريني خوري فيروزه كوب (سايز كوچك)

قیمت به ریال : 5,400,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 1


قندان مس خاتم

قیمت به ریال : 5,400,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 1


شكلات خوري فيروزه كوبي - سايز كوچك

قیمت به ریال : 5,400,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 1


سنگ آب خاتم - سايز بزرگ

قیمت به ریال : 16,200,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 3


گلدان صراحي فيروزه كوب

قیمت به ریال : 5,400,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 1


تنگ خاتم - سايز متوسط

قیمت به ریال : 5,400,000

وضعیت : موجود

امتیاز : 1